Efektivní správa


 • pravidelné zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih
 • řádné vedení účetnictví SVJ a to v souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 504/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů, s ostatními platnými právními předpisy, s českými účetními standardy pro nevýdělečné organizace a s vnitřními směrnicemi pro vedení účetnictví SVJ
 • v případě zájmu realizace veškerých finančních operací prostřednictvím bankovního účtu klienta
 • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
 • zpracování inventarizace účtů společenství vždy ke konci každého účetního období
 • zpracování roční účetní závěrky pro schválení na shromáždění vlastníků
 • předkládání přehledu hospodaření společenství v dohodnutých intervalech
 • předkládání přehledu o aktuálním stavu prostředků ve „fondu oprav“ (případně v dalších fondech společenství) a přehledu jejich čerpání řádné a včasné sestavení finančních výkazů a jejich odeslání k založení do sbírky listin obchodního rejstříku
 • vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob, pakliže k tomu nastanou důvody, zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • zpracování mezd výboru SVJ
 • kontrola převzatých účetních dokladů z hlediska obsahu a úplnosti náležitostí